ถ้าการประมูลของท่านสวยงามมีข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งรูปภาพจัดวางอย่างเป็นระเบียบ จะช่วยให้ประกาศของท่านน่าสนใจมากขึ้น ขึ้นตอยสั้นๆเพื่อให้ท่านสร้าง HTML code โดยง่ายและรวดเร็ว มีดังต่อไปนี้

สิ่งพื้นฐานที่ท่านควรจะมี

1. ความสามารถพื้นฐานในการใช้ Word Editor อย่างเช่น Microsoft Word ท่านควรทราบเกี่ยวกับ การจัดวางตัวอักษร (align Left, Right, or Center) การจัดขนาดตัวอักษร (font size) ขีดเส้นใต้ (underline) หรือ การทำตัวอักษรให้เด่นชัดขึ้น (bold)

2. Program ใด program หนึ่งดังต่อไปนี้

    2.1 Microsoft Word 97 พร้อมกับ Webpage Template

    2.2 Netscape Composer ท่านสามารถ download ได้ฟรีพร้อมกับ Netscape Communicator

    2.3 Frontpage หรือ Frontpage Express ทีท่านสามารถ download ได้ฟรีพร้อมกันกับ Internet Explorer 4.0/5.0

ขึ้นตอนการสร้าง HTML ได้ถูกจัดไว้ตาม Program ที่ท่านใช้งานดังต่อไปนี้

Microsoft Word