-------- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 4,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด --------
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา

เงื่อนไขในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ www.pramool.com ทุกท่าน จะต้องทำการตกลง และยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในเอกสารเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ก่อนเข้าใช้บริการ หากท่านไม่ยินยอมในการยอมรับข้อผูกมัด และเงื่อนไขการให้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม โปรดหยุดการใช้บริการของท่านโดยทันที และหากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ทางเราจะถือเสมือนว่าท่านได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1) ท่านต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามความเป็นจริง ทางประมูลดอทคอมจะยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียนถ้าพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง และท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของประมูลดอทคอม ซึ่งทางประมูลดอทคอม จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด ประมูลดอทคอมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น
2) ท่านต้องเก็บรักษา ชื่อ Login และ รหัสผ่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด หากมีผู้ใดนำชื่อ Login และรหัสผ่าน ของท่านมาใช้ ท่านจำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในผลการกระทำนั้น
3) ประมูลดอทคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆ ที่ปิดประกาศโดยสมาชิก หากมีข้อสงสัยขอให้ท่านติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังผู้เขียนประกาศขาย
4) ท่านตกลง และยอมรับว่า จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด และท่านต้องทำการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
» ทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ตามที่กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้ไม่ว่าโดยวิธีการใด
» ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งงานอันผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประมูลดอทคอม ก่อนล่วงหน้า
» อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของประมูลดอทคอม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
» ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากประมูลดอทคอม และ/หรือการทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประมูลดอทคอม สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
» เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นำมา รวบรวม ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หรือผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นลูกค้า หรือสมาชิกของประมูลดอทคอม
» การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ประมูลดอทคอม กำหนดขึ้นภายหลัง
หากประมูลดอทคอม ทราบว่าท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นการขัดต่อกฏข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ ประมูลดอทคอมมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และประมูลดอทคอมขอสงวนสิทธิการกระทำดังกล่าว และ/หรือทำการดำเนินการทางกฎหมาย
5) ประมูลดอทคอม ไม่อนุญาตให้สมาชิกทำลิงค์ออกไปเว็บไซด์ภายนอก เพื่อไปทำการซื้อขายภายนอกระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และห้ามมิให้สมาชิกใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ในรายละเอียดสินค้า
6) ประมูลดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการเสนอซื้อ/เสนอขายของท่านหากทาง ประมูลดอทคอมเห็นว่าไม่เหมาะสม
7) ประมูลดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลกระทู้ถาม-ตอบของท่านหากทาง ประมูลดอทคอมเห็นว่าไม่เหมาะสม
8) หากท่านใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการลงประกาศ หรือ กระทู้ ถาม-ตอบ ทางประมูลดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อมูลของท่านให้ทางเจ้าทุกข์หากมีการร้องขอเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฏหมาย
9) การจำกัดความรับผิด ทางประมูลดอทคอม ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากประมูลดอทคอม ประมูลดอทคอมเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของสมาชิกที่แสดงบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น และทางประมูลดอทคอม ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นจริงๆ ประมูลดอทคอมไม่สามารถควบคุมและรับประกันถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องทางกฎหมายของสินค้าที่ขาย ข้อเท็จจริงและความถูกต้องของการประกาศขายสินค้า การที่ผู้ขายจะขายของให้จริง การที่ผู้ซื้อจะชำระเงินจริง หรือผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงซื้อขายกันจริงๆ
10) ประมูลดอทคอมขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และประมูลดอทคอมขอสงวนสิทธิไว้ซึ่งการกระทำดังกล่าว ประมูลดอทคอมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับ ยินยอมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]